Dự án chưa đủ điều kiện giao dịch, mạng xã hội đã xuất hiện rao bán sản phẩm BĐS

Ngày 3/6, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, lãnh đạo UBND tỉnh vừa yêu cầu các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện, thành phố: Phú Ninh, Tam Kỳ, Hội An kiểm tra thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản trên mạng xã hội.

UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo kiểm tra việc 3 dự án chưa đủ điều kiện để thực hiện giao dịch nhưng mạng xã hội lại xuất hiện thông tin rao bán sản phẩm bất động sản.

Theo UBND tỉnh, các dự án khu dân cư Đông Bắc thành phố Hội An (giai đoạn 2), khu phố chợ Chiên Đàn, khu dân cư phố chợ Trường Xuân đến nay vẫn chưa đủ điều kiện để thực hiện các giao dịch và chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, trên mạng xã hội lại xuất hiện thông tin về giao dịch, rao bán sản phẩm bất động sản của 3 dự án này.

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các địa phương liên quan kiểm tra, rà soát và làm việc với từng chủ đầu tư dự án cụ thể để chấn chỉnh, thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng cho mọi tổ chức, cá nhân được biết; trường hợp có sai phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo đúng quy định; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo.

Trường hợp cần thiết, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo thanh tra, thu hồi dự án hoặc chỉ đạo điều tra để xử lý các sai phạm (nếu có); đối với các chủ đầu tư có sai phạm lớn, đề xuất UBND tỉnh xem xét, không cho tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, Sở Xây dựng phải thường xuyên kiểm tra thông tin, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan làm việc với các chủ đầu tư để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý tình hình hoạt động của các dự án đầu tư bất động sản trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý các sai phạm (nếu có) theo thẩm quyền hoặc báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo xử lý theo đúng quy định.

THANH BA