PC Khánh Hòa: Quán triệt các nghị quyết Trung ương cho 300 cán bộ, đảng viên

Bà Lưu Hồng Vân phổ biến các nội dung tại hội nghị.

Tại hội nghị, bà Lưu Hồng Vân đã thông tin, quán triệt một số nội dung chính của các nghị quyết Hội nghị TW5 đến toàn thể cán bộ, đảng viên PC Khánh Hòa, gồm: Nghị quyết số 18, ngày 16-6-2022 về "Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"; Nghị quyết số 19, ngày 16-6-2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20, ngày 16-6-2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Trên cơ sở các Nghị quyết, bà Lưu Hồng Vân cũng đã định hướng và đề nghị Đảng ủy Công ty cụ thể hóa nghị quyết thành kế hoạch, chương trình hành động phù hợp với chức năng nhiệm vụ của đơn vị, đặc biệt: quan tâm đến nhiệm vụ phát triển lưới điện, trong đó phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và nhân dân để giải quyết các vấn đề liên quan đến đường dây điện đi qua đất người dân; tập trung khắc phục xử lý tình trạng các trạm điện áp quá tải; hạ ngầm đường dây điện các khu vực đã có dân cư hiện hữu; tiếp tục duy trì phát triển hệ thống điện cho khu vực nông thôn…

Cũng tại hội nghị, bà Lưu Hồng Vân cũng thông tin đến các cán bộ, đảng viên Nghị quyết số 55 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Khánh Hòa về quản lý tài chính, ngân sách nhà nước; phân cấp quản lý nhà nước trong lĩnh vực quy hoạch, đất đai, môi trường; phát triển Khu kinh tế Vân Phong và phát triển kinh tế biển tại tỉnh Khánh Hòa.

Nhật Minh