Lực lượng vũ trang tỉnh: Đẩy mạnh đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Đại diện các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Đề án được khen thưởng.

Những năm qua, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; tăng cường công tác quản lý nội bộ, gắn xây dựng đơn vị an toàn với địa bàn an toàn.

Ban CHQS các huyện, thành phố đã chủ động tham mưu, phối hợp kịp thời thông tin, định hướng dư luận để người dân có nhận thức đúng đắn, đồng thuận, tin tưởng vào sự lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền, yên tâm lao động sản xuất, không để các thế lực thù địch xuyên tạc, kích động, chống phá... Qua đó tạo sự lan tỏa, tăng sức đề kháng, khả năng tự miễn dịch của cán bộ, chiến sĩ trước những luận điệu tuyên truyền chống phá của các thế lực thù địch.

Thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân; làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ vững an ninh, an toàn đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong LLVT tỉnh...

Tại Hội nghị, Bộ CHQS tỉnh trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa trong tình hình mới”.