Rõ mục tiêu để hành động quyết liệt hơn

(Ảnh minh họa)

Theo đó, đến năm 2025, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thanh Hóa đứng trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, 100% văn bản, hồ sơ công việc được giải quyết trên môi trường điện tử ở tất cả các cấp (trừ văn bản mật theo quy định). Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2021-2025 đạt 750.000 tỷ đồng trở lên. Đến năm 2030, các chỉ số PCI, PAPI của Thanh Hóa đứng trong nhóm 8 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt 900.000 tỷ đồng trở lên.

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh phối hợp với các bộ, ngành chức năng xây dựng, trình Chính phủ ban hành cơ chế thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2030, ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành kinh tế mũi nhọn, các dự án có trình độ công nghệ cao, thân thiện môi trường, có khả năng lan tỏa, liên kết với các doanh nghiệp trong nước theo chuỗi giá trị. Xây dựng và triển khai có hiệu quả kế hoạch hành động thực hiện khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đã ban hành; đề xuất xây dựng các cơ chế, chính sách mới tạo sức hấp dẫn hơn. Xây dựng đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư. Chủ động thu hút, chọn lọc đối tác hợp tác đầu tư nước ngoài; ưu tiên các dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu...

Nội dung hành động là rất cụ thể, rõ mục tiêu, tập trung vào các chỉ số mà Thanh Hóa còn thiếu sự ổn định.

Thời gian qua chúng ta đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, xây dựng thêm nhiều đề án đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cải cách. Tuy nhiên vẫn còn những cán bộ chưa toàn tâm, toàn ý, tình trạng trên khẩn trương, quyết liệt, dưới đủng đỉnh, xem nhẹ còn diễn ra, là “điểm nghẽn” dẫn đến một số chỉ số thành phần trong PCI, PAPI của Thanh Hóa trồi sụt, có năm bứt phá mạnh, nhưng sau đó lại giảm sâu.

Việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 58-NQ/TW được ví như là một “tài nguyên” cơ chế dành cho Thanh Hóa. Chương trình hành động thực hiện nghị quyết cũng được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xây dựng rõ về mục tiêu, cụ thể các mốc thời gian, con số, là sự lượng hóa rất cao, để mỗi ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh căn cứ làm tốt hơn công tác tham mưu cho tỉnh cũng như thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao.

Lam Vũ