Phiên thứ Nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Dự đại hội có lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh; đại diện Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI và 230 đại biểu.

Quang cảnh đại hội.

Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào thời điểm Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc tỉnh Lào Cai đang tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI với 18 đề án trọng tâm giai đoạn 2020 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2020 - 2025), quyết tâm phấn đấu xây dựng tỉnh Lào Cai đến năm 2025 là tỉnh phát triển của vùng trung du và miền núi phía Bắc, đến năm 2030 là tỉnh khá của cả nước.

Đại biểu dự đại hội.

Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 5 năm qua, quyết định phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới; kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI; bầu Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Đại biểu biểu quyết bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Tại phiên thứ Nhất, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Đại hội gồm 7 đồng chí; đoàn Thư ký đại hội gồm 2 đồng chí; Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí.

Tiếp đó, đại hội đã thông qua chương trình, quy chế làm việc của đại hội; báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu, biểu quyết công nhận tư cách đại biểu đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào văn kiện Đại hội XIII của Đại hội Công đoàn Việt Nam; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung).

Đồng chí Đặng Đình Chung, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XVI phát biểu tại đại hội.

Đại hội đã thông qua báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo đó, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã đoàn kết, sáng tạo, phát huy tinh thần dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đã đề ra. Các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với tình hình thực tế; xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong từng thời gian để chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai, thực hiện; hướng các hoạt động về cơ sở, giải quyết những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Đoàn Chủ tịch Đại hội.

Kết quả, 17/17 chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI đề ra. Nội dung, phương thức hoạt động công đoàn có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, đoàn viên và người lao động. Công tác chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, lao động được chú trọng, quyền lợi của đoàn viên, người lao động cơ bản được đảm bảo và có bước phát triển. Công tác tuyên truyền, giáo dục trong đội ngũ công nhân, viên chức và người lao động đã tạo được sức lan tỏa với nhiều hoạt động có ý nghĩa…

Đại hội nghe các báo cáo tại Phiên thứ Nhất Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVII.

Ngoài ra, Đại hội cũng thông qua đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; định hướng các nội dung thảo luận và chia tổ thảo luận về các văn kiện đại hội.