Petrovietnam nỗ lực đẩy mạnh văn hóa doanh nghiệp

Nhận thức vai trò quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, tài sản vô hình gắn liền với quá trình định hình tầm nhìn, sứ mệnh và xây dựng thương hiệu, Petrovietnam tích cực triển khai thực hiện Đề án tái tạo văn hóa hướng tới những giá trị văn hóa chuẩn mực.

Cụ thể hóa bằng hành động

Đến nay, việc thực hiện Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Công tác triển khai được thực hiện một cách hệ thống, bài bản, nghiêm túc với sự thống nhất trong lãnh đạo, sự đồng thuận trong CBCNV, tạo sự chuyển biến về nhận thức và bước đầu tác động đến hành vi của lãnh đạo, cán bộ nhân viên, người lao động toàn tập đoàn; góp phần nâng cao hiệu quả SXKD trong bối cảnh khó khăn trong năm 2020 cũng như những tháng đầu năm 2021, từng bước nâng tầm uy tín và hình ảnh của tập đoàn.

Phát huy những kết quả đạt được, trước tình hình mới với diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của tập đoàn, để thực hiện thắng lợi mục tiêu kép vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ SXKD, đồng chí Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV, Trưởng ban chỉ đạo tái tạo văn hóa Petrovietnam nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đẩy mạnh thực hiện văn hóa doanh nghiệp.

Người lao động Dầu khí làm Lễ báo công dâng Bác.

Theo đó, trong thời gian tới, từ Tập đoàn đến các đơn vị cần đầu tư con người, công sức, thời gian, tài chính để thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam ngày càng hiệu quả, thiết thực, lan tỏa; chú trọng công tác đào tạo và đào tạo nội bộ về văn hóa doanh nghiệp đến từng CBCNV, người lao động trong toàn tập đoàn.

Người lao động tại công trình khí GPP.

Phương châm hành động trong Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam phải được cụ thể hóa bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, để từng bước thấm nhuần trong từng CBCNV, trở thành nếp nghĩ, thói quen trong công việc hàng ngày.

Văn hóa doanh nghiệp không phải là một điều gì đó mơ hồ, tách biệt với hoạt động SXKD của doanh nghiệp, mà thực chất, là một phần không thể thiếu, gắn với mọi hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả, uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp, là động lực để xây dựng và thực hiện Chiến lược phát triển bền vững Petrovietnam trong thời kỳ mới.

Người lao động Dầu khí đối diện, vượt qua thách thức đã thành một yếu tố làm nên văn hóa.

Cả hệ thống chính trị thực hiện Văn hóa Petrovietnam

Thực hiện văn hóa doanh nghiệp được xác định là một trong những nội dung quan trọng giúp nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên hướng đến hoàn thành mục tiêu chung của tập đoàn, góp phần xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, hoạt động đoàn thể hướng tới chuyên nghiệp thiết thực.

Tháng 1/2021, Hoàng Quốc Vượng - Chủ tịch HĐTV Petrovietnam kiểm tra công tác trên công trình biển.

Xuất phát từ ý nghĩa đó, Ban chỉ đạo triển khai Đề án tái tạo văn hóa Petrovietnam kiến nghị Đảng ủy Tập đoàn xác định thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả” là nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 9/8/2021, Phó Bí thư Thường trực Phạm Xuân Cảnh thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cũng ký văn bản chỉ đạo, yêu cầu 100% chi, đảng bộ trực thuộc, các tổ chức đoàn thể, trong điều kiện phòng chống dịch bệnh COVID-19 tổ chức sinh hoạt trực tuyến chuyên đề: Thực hiện phương châm hành động “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”.

Sinh hoạt chuyên đề này nhằm xây dựng văn hóa trong lãnh đạo, quản lý, điều hành doanh nghiệp, làm cho các giá trị văn hóa thấm sâu vào mọi hoạt động của tổ chức Đảng, hoạt động quản trị, điều hành SXKD của tập đoàn và các đơn vị thành viên.

Tháng 3/2021, đồng chí Lê Mạnh Hùng TGĐ Petrovietnam đối thoại trực tuyến với đoàn viên thanh niên Dầu khí trên cả nước.

Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn cũng chỉ đạo các đơn vị, đoàn thể trong tập đoàn trong quý III/2021 áp dụng đánh giá hàng tháng, hàng quý đối với từng cá nhân, tập thể trong thực hiện phương châm hành động.

Cả hệ thống chính trị đồng bộ vào cuộc thực hiện tái tạo văn hóa Petrovietnam chú trọng đề cao trách nhiệm, tính nêu gương của lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo các Ban/Văn phòng, đơn vị, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Việc triển khai thực hiện các nội dung trong phương châm hành động phải thống nhất và được quan tâm theo dõi, đôn đốc, kịp thời, đánh giá sát sao để thực sự đi vào đời sống của doanh nghiệp.

Lãnh đạo tập đoàn xác định, tái tạo văn hóa Petrovietnam là một quá trình tiếp thu từ truyền thống, chắt lọc trong hiện tại, là quá trình lâu dài, bền bỉ, không ít thử thách. Quá trình này cần xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể theo từng giai đoạn và không thể nóng vội, đốt cháy giai đoạn.

Ngô Xuyến