Hướng đến kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022)

Ảnh: DUY ANH

Để việc tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh (1832 - 2022) được trọng thể, thiết thực, hiệu quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh tập trung tổ chức đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong và ngoài tỉnh về lịch sử truyền thống 190 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quê hương An Giang; những thành tựu, bài học kinh nghiệm trong 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới, tiềm năng, lợi thế và triển vọng phát triển của tỉnh…

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, những người có công với cách mạng; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng vươn lên thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI. Tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021, năm 2022 và tạo động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ cả nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm, các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh và các địa phương để sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả; phấn đấu mỗi địa phương, đơn vị trong tỉnh có các công trình chào mừng kỷ niệm…

THU THẢO