Hiện thực hóa mục tiêu nâng cao hiệu quả của Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu 8 nội dung công việc mà Quốc hội khóa XV cần tổ chức thực hiện

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, vừa qua Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội đã thảo luận về tổ chức hoạt động Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIV. Hội nghị lần này để Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục lắng nghe thêm ý kiến của các đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách góp ý để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh đến 8 nội dung công việc mà Quốc hội khóa tới tổ chức thực hiện để tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động của Quốc hội, theo Nghị quyết đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 11.

Cụ thể là tiếp tục đổi mới, cải tiến, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, chủ động, sáng tạo, công khai, minh bạch, bảo đảm Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; tiếp tục nghiên cứu đổi mới tổ chức bộ máy, phương thức hoạt động của Quốc hội nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại; kịp thời thể chế hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và sửa đổi, bổ sung, ban hành các luật mới để bảo đảm thi hành Hiến pháp năm 2013.

Cùng với đó là tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động giám sát; đẩy mạnh hoạt động chất vấn tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, hoạt động giải trình tại Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; nâng cao chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, tăng cường năng lực dự báo với tầm nhìn dài hạn, tổng thể; tiếp tục tăng cường hoạt động đối ngoại của Quốc hội.

Quốc hội tăng cường gắn bó mật thiết với cử tri và nhân dân; nâng cao hiệu quả các hoạt động tiếp xúc cử tri, giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, ý kiến, kiến nghị của cử tri; hiện đại hóa điều kiện bảo đảm hoạt động, chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp tục xây dựng Quốc hội điện tử; tiếp tục đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách để góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội, nhất là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách; tăng cường phối hợp công tác giữa các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội với các cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan; nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan tham mưu, giúp việc của Quốc hội, công tác nghiên cứu khoa học lập pháp...

Các đại biểu UBTVQH tham dự Hội nghị

Đồng thời Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII trong văn kiện có nêu nhiều nội dung liên quan đến Quốc hội: Xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời đồng bộ thống nhất khả thi công khai minh bạch ổn định lấy quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm thúc đẩy đổi mới sáng tạo đảm bảo yêu cầu phát triển nhanh và bền vững; Tiếp tục đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội đảm bảo Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Đổi mới phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, phát huy dân chủ, tăng tính chuyên nghiệp trong tổ chức hoạt động Quốc hội trong thực hiện chức năng lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng và giám sát tối cao; Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng quy trình lập pháp, tập trung xây dựng hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tôn trọng bảo đảm quyền con người quyền công dân; Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp, cơ chế giám sát, bỏ phiếu, lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu và phê chuẩn; Thiết lập đồng bộ gắn kết cơ chế giám sát phản biện xã hội của Mặt trận Tổ Quốc, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân; Bảo đảm tiêu chuẩn cơ cấu nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội, tăng hợp lý số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách, giảm số lượng đại biểu công tác tại các cơ quan hành pháp, tư pháp …

Chủ tịch Quốc hội cho biết, sau khi học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, sau Kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIV thì một trong những yêu cầu đặt ra là phải xây dựng chương trình hành động để thực hiện Nghị quyết. Trách nhiệm của chúng ta tới đây là tiếp tục đổi mới hoạt động của Quốc hội.

Khẳng định Quốc hội khóa XIV đã có một nhiệm kỳ hoạt động thành công trên tất cả các phương diện từ hoạt động lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao. Kết quả này đã nâng cao vị trí, vai trò cũng như uy tín của Quốc hội Việt Nam trong khu vực và quốc tế, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ ra thuận lợi cũng như thách thức đối với Quốc hội khóa XV và khẳng định yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Quốc hội để Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhiệm vụ trọng tâm.

Tại Hội nghị, các đại biểu chuyên trách ở Trung ương đã tập trung thảo luận 5 nhóm vấn đề trọng tâm về đổi mới tổ chức của Quốc hội, đổi mới các mặt hoạt động của Quốc hội; nâng cao chất lượng đại biểu Quốc hội;…. từ đó đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp thiết thực nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

CHÂU GIANG